Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENERS (B2C)

Artikel 1: Definities

www.maaikevanrheenen.nl is een onderdeel van MaaikevanRheenen, gevestigd te Dordrecht, KvK-nummer 69956588, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.

2.2 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

2.3 De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

2.4 Door dienstverlener gedane mondelinge toezeggingen zijn pas verbindend zodra schriftelijk bevestigd.

Artikel 3: Betaling

3.1 Declaraties moeten uiterlijk 1 dag vooraf aan het plaatsvinden van de coaching of cursus/training betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

3.2 Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3.3 Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

3.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

3.5 Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 1 week geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 5: Prijzen

De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn exclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.

De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde prijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

Artikel 6: Prijsindexering

Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven aan te passen indien gewenst.

Artikel 7 Bijzondere voorwaarden online/offline (coach) programma’s

7.1 In de programma’s van dienstverlener deelt dienstverlener haar kennis, ervaring en tools om een succesvol leven en/of bedrijf te ontwikkelen. Opdrachtgever dient zelf naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor het schrijfwerk en marketing van zijn/haar leven/bedrijf. Het succes van opdrachtgever hierin is grotendeels afhankelijk van opdrachtgevers eigen inspanningen. Dienstverlener geeft geen garanties voor resultaat. Dienstverlener zal zich inspannen de opdrachtgever te voorzien van de juiste handvatten om een succesvol resultaat te bereiken en staat dienstverlener binnen de grenzen van het programma voor de opdrachtgever klaar. De ondersteuning die dienstverlener bied is afhankelijk van welk pakket opdrachtgever heeft aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op de website van de dienstverlener. 

7.2 Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een online programma dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma plaatsvinden. Dienstverlener kan niet garanderen dat er ruimte in de agenda’s van de dienstverlener of de coaches binnen het bedrijf is, om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het niet ingehaald worden.

7.3 Het is niet mogelijk om deelname aan online of offline programma’s te annuleren in het geval dienstverlener of een coach of trainer uit haar team (ernstig) ziek wordt of komt te overlijden. Dienstverlener zal altijd trachten een passende coach of trainer te vinden die het werk dan afrondt. Inschrijfgeld kan nooit worden teruggevraagd en de termijnbetalingen dienen altijd te worden voldaan.

7.4 Bij een programma en online training met een looptijd langer dan 3 maanden, kan dienstverlener te allen tijde besluiten om stoppen of het programma tussentijds aan te passen. Dienstverlener kondigt dit ruim van tevoren van te voren aan. Het deel van het programma dat dienstverlener hier hierdoor niet levert, zal naar rato gecompenseerd worden door middel van een alternatief passend aanbod. Dit kan bijvoorbeeld toegang tot een ander programma zijn of verlenging van toegang tot het reeds gegeven content. Onder geen beding zal een restitutie van reeds betaalde termijnen of annulering van nog te betalen termijnen worden gegeven.

Materialen

7.5 Dienstverlener streeft ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar geeft hiervoor geen garantie. Indien de materialen gedurende de looptijd van het gekochte programma door dienstverlener zullen worden verwijderd, dan zal dienstverlener de opdrachtgever hiervan per e-mail op de hoogte stellen, om de opdrachtgever in staat te stellen deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Dit bericht zal door dienstverlener altijd verstuurd worden naar het laatste e-mailadres dat door opdrachtgever aan dienstverlener bekend is gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor risico van opdrachtgever.

7.6 Indien dienstverlener gedurende de looptijd van het gekochte programma het materiaal verplaatst naar een ander URL, dan zal dienstverlener opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte stellen en na uitvoering per mail voorzien van het nieuwe URL alsmede inloggegevens om toegang te krijgen door opdrachtgever. Dienstverlener geeft geen garantie dat een tijdelijke onderbreking van overplaatsing niet zal plaatsvinden maar zal haar best doen om dit zoveel mogelijk voor opdrachtgever te beperken.

7.7 Dienstverlener kan tijdens online/offline programma’s en coaching aanbevelingen doen voor programma’s, producten, events en/of zaken van derden. Dienstverlener treed hierbij enkel op als aanbeveler en onder geen beding als bemiddelende partij. Dienstverlener is daarom nooit partij in de overeenkomst tussen opdrachtgever en derden. De algemene voorwaarden van de aanbieders van deze programma’s, producten, events en/of zaken zijn van toepassing op het gebruik hiervan en voor eigen rekening van opdrachtgever. 

Artikel 8: Bijzondere voorwaarden events en live bijeenkomsten

Toegangskaart

8.1 Wanneer je wil deelnemen aan een event, dien je middels de door mij voorgeschreven wijze een toegangskaart aan te schaffen. Enkel toegangskaarten die zijn aangeschaft bij mij of door mij ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door mij als geldig erkend. Jij staat in voor de juistheid van de bij de aankoop van de toegangskaart verstrekte gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

Toegang en verblijf

8.2 Gedurende je verblijf op de locatie van het event en/of de live bijeenkomst dien je je te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door mij of locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende event en/of de live bijeenkomst. Je bent in dit verband tevens verplicht de door mij, of door mij ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

8.3 Ik ben gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien mij dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het event en/of de live bijeenkomst. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie.
Annulering en restitutie.

8.5 Eenmaal gekochte toegangskaarten kunnen niet worden geannuleerd. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats.

8.6 Indien je niet kan deelnemen aan het event en/of de live bijeenkomst is het in bepaalde gevallen toegestaan je kosteloos te laten vervangen door een ander, je dient hierover per e-mail contact met mij op te nemen en vooraf goedkeuring te krijgen.

8.7 Bij (ernstige) ziekte of overlijden van persoon of personen die het event geven, behouden dienstverlener het recht voor om het event te verplaatsen en zal geen restitutie worden gegeven.

8.8 Indien door overmacht buiten de schuld van dienstverlener of personen betrokken bij de organisatie van het event om kan door dienstverlener bepaald worden dat het event verplaatst wordt naar een ander datum of online gegeven wordt. In welk geval dan ook zal er geen aanspraak gemaakt kunnen worden op een refund en zal er geen refund gegeven worden.
Tot overmacht kan behoren, echter in geen beding beperkt tot enkel deze voorbeelden; nationale ramp, Covid, stakingen etc.

8.9 Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander event.

Intellectuele eigendomsrechten

8.10 Dienstverlener is gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het event en/of de live (online) bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor dienstverleners marketing en latere verkoopdoeleinden zoals het verkopen van de opnames van een cursus die eerst live online gegeven is en later als zelfstudie cursus met video opnamen verkocht zal worden. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. Dienstverlener noch de eventuele derde aan wie dienstverlener toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd.

Aansprakelijkheid

8.11 Indien dienstverlener dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, is dienstverlener gerechtigd het event en/of de live (online) bijeenkomst te verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel het event en/of de live (online) bijeenkomst in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

8.12 Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het event en/of de live bijeenkomst geschiedt door jou op eigen risico. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door jou.

8.13 Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt.

Artikel 9: Informatieverstrekking door opdrachtgever

Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.

Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.

Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10: Intrekking opdracht/annulering opdracht

Het is niet mogelijk om deelname aan een online/offline (coach) programma en/of live event na aanschaf te annuleren en je moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Gekochte tickets voor een live event worden niet gerestitueerd.

Artikel 11: Uitvoering van de overeenkomst

Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

Artikel 12: Contractduur opdracht

De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 11: Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 13: Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 14: Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15: Verzekering

Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.

Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.

Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17: Hoofdelijke aansprakelijkheid

Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

Maaike van Rheenen stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk of emotioneel letsel dat ontstaat voor, tijdens of na coaching en of training. De opdrachtgever is ten alle tijden aansprakelijk voor zijn of haar eigen leven en keuzes. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te bepalen of zijn/haar psychische gezondheid in goede conditie is alvorens gebruik te maken van de aangeboden diensten.

Maaike van Rheenen geeft geen garantie op de uitkomst van een gevolgde cursus.

Artikel 19: Aansprakelijkheid opdrachtgever

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.

Artikel 20: Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 21: Klachtplicht

Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.

Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 22: Intellectueel eigendom

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.

De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 23: Geheimhouding

Opdrachtgever houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van dienstverlener ontvangt en alle andere informatie betreffende dienstverlener waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere dienstverlener schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen hij de genoemde informatie ook geheimhoudt.

De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

die op het moment dat opdrachtgever deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

waarvan opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door dienstverlener;

die opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan opdrachtgever te verstrekken;

die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 24: Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel eigendomsrecht

Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. Niets van het betaalde content mag openbaar gemaakt worden of gedeeld met derden. Iedere deelnemer dient zelf toegang te kopen tot het betaalde content.

Artikel 25: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter van de Rechtbank Den Haag is bevoegd.

Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.